de stichting

Stichting EmmaKunstAtelier
Kamer van Koophandel nummer: 64745880, vestigingsplaats Abcoude.
Rekeningnummer: NL38TRIO 0391093460
Oprichtingsdatum: 11-12-2015                                                                                                                              Aangemerkt als ANBI-instelling (RSIN 85581426) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn
E-mail: Annekedeman@gmail.com

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel: creatieve expressie bieden aan zieke kinderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door ondersteuning en materialen aan te bieden.

Bestuur:
Loes de Kraker – Teeuwen – voorzitter
Anneke de Man – secretaris
Piet Stoof – penningmeester
Martin Affourtit – bestuurslid

Beloningbeleid:
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag:
Volgt later.

Financiële verantwoording:

Jaarlijks wordt hier verantwoording afgelegd.

Verantwoording over het jaar 2016.

Algemeen.

Het EmmaKunstAtelier is een activiteit die reeds plaatsvindt vanaf 2008. De initiators hiervan, Karien van Boven en Arthur Breugel waren werkzaam in het AMC als verpleegkundige. Deze personen zijn met pensioen en hierdoor komen de faciliteiten van het AMC te vervallen. Teneinde deze activiteit te continueren is de Stichting EmmaKunstAtelier opgericht.

Het doel van de stichting is: Het wekelijks aanbieden van creatieve mogelijkheden met behulp van vrijwilligers, ondersteund door twee supervisors, aan kinderen die behandeld worden in het Emma Kinderziekenhuis. Kinderen die onder behandeling zijn, maar in het palliatieve traject zijn gekomen, bieden we thuis creatieve mogelijkheden aan.

Werkwijze.

Elke dinsdag worden de kunstkarren tevoorschijn gehaald en gaat de bemanning aan de slag met de  (chronisch) zieke kinderen en adolescenten. Op de site van de stichting staan de vrijwilligers beschreven. Het kan de pijn of misselijkheid  even verlichten of doen vergeten als ze scheppend bezig zijn. Ook vergroot het hun zelfbeeld. De resultaten van de creatieve vorming zijn terug te vinden op de site van de stichting onder het kopje Foto’s 2016.

Activiteiten.

Gemiddeld is er het afgelopen jaar met 20 patiënten per week gewerkt. Op jaarbasis zijn het dus iets meer dan 1000 creatieve momenten voor de zieke kinderen, ook in de vakanties is er doorgewerkt. Er waren kinderen bij, die regelmatig opgenomen waren, de chronische patiëntengroep, die zich al van te voren op de komst van de kunstkar verheugden. Er was zelfs een jongen, die 5 jaar geleden voor het laatst een behandeling kreeg, die op maandag zei: “Ik hoop dat de kunstkar morgen weer komt”. En zijn moeder stond ons al op te wachten bij de lift. Er waren kinderen bij, die kortdurend in het ziekenhuis lagen, voor wie onze komst een welkome afleiding was, tussen alle vervelende ingrepen door. Voor de kinderen op de nierdialyse waren de creatieve activiteiten vast uitkijkpunt op de dinsdagen.

Financiële verantwoording

De financiële gegevens kunnen als volgt worden weergegeven:

Baten Lasten
Giften 15.625,64
Supervisie 4.800,00
Materiaalkosten 378,32
Terminale zorg 270,00
Diverse kosten 210,00
Bankkosten 93,80
Internetkosten 64,13
Totaal 15.625,64 5.816,25

 

 

Beginsaldo 0,00
Baten 15.625,64
Lasten 5.816,25
Nog te betalen in 2017 1.681,32
Eindsaldo 11.490,71

 

 

Toelichting op boven staande baten en lasten:

De giften zijn, in volgorde van ontvangst, ontvangen van de volgende personen en/of instellingen;

  • Stichting Onverwoestbaar
  • ZonneschijnManenschijn (2x)
  • Inner Wheel Aalsmeer
  • Stichting Liefdewerk, onderdeel van Aedes Real Estate

Het supervisie bedrag is besteed aan de supervisors die voor de helft van hun tijd een vergoeding krijgen van de stichting. Zij dienen zelf de ontvangen vergoeding mee te nemen in hun belastingopgave.

De materiaalkosten zijn nu nog betrekkelijk laag. Een groot deel van de materiaalkosten wordt nu nog vergoed door de Stichting KanjerGuusje. Onbekend is hoe lang deze vergoeding nog zal plaatsvinden.

De kosten voor de terminale zorg bestaan uit de vergoeding aan de supervisors die deze taak op zich genomen hebben.

De diverse kosten bestaan uit de reiskosten van een vrijwilligster die hiervoor niet in aanmerking komt bij het AMC omdat zij nog geen 21 jaar is, en een afscheidgeschenk aan een vrijwilligster.

De bankkosten en internetkosten spreken voor zich.

De post Nog te betalen in 2017 is in januari alsnog voldaan.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

Toekomstige activiteiten.

Het plan is om in 2017 een ziekenhuiskunstdag te organiseren, waarbij we enkele deskundigen uit willen nodigen om een lezing te geven over het belang van creativiteit voor kinderen wanneer zij ernstig ziek zijn. Het Van Gogh Museum heeft onlangs contact gezocht met het AMC om een kunstactiviteit aan te bieden. Er wordt onderzocht of dit te combineren is met de kunstactiviteit die de stichting wil organiseren.

——————————————————tot zover het verslag van 2016—————

Beleidsplan:

Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29-01-2016.
Strategie
De strategie wordt hieronder verder uitgewerkt.
1. Kernprincipes van de stichting
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3.1 van de statuten en luidt als volgt. De stichting heeft tot doel: creatieve expressie bieden aan zieke kinderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door ondersteuning en materialen aan te bieden.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.1 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 10.4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft
Beleid
Het EmmaKunstAtelier is een activiteit die reeds plaatsvindt vanaf 2008. De initiators hiervan, Karien van Boven en Arthur Breugel waren werkzaam in het AMC als verpleegkundige. Binnenkort gaan deze personen met pensioen en komen de faciliteiten van het AMC te vervallen.
1. Te verrichten werkzaamheden van de stichting
Het aanbieden van de creatieve expressie zal plaats vinden onder leiding van 2 supervisors, aangevuld met vrijwilligers. De supervisors kunnen eventueel worden ingehuurd door de stichting tegen een vergoeding.
De activiteiten worden aangeboden binnen het Emma Kinderziekenhuis en de Bascule, beide onderdeel van het AMC.
2. Werving en beheer van gelden
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
– donaties en/of giften,
– sponsorgelden,
– opbrengsten van veiling of verkoop van gemaakte kunstvoorwerpen,
– inkomsten uit activiteiten van de stichting.
Getracht zal worden de beheerkosten tot een minimum te beperken.
3. Vermogen van de instelling
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
4. Bestedingsbeleid
Door middel van maandelijkse budgetten zal getracht worden om een evenwicht te bereiken tussen de inkomsten en de uitgaven.
De uitgaven zullen bestaan uit:
– schilder benodigdheden,
– materiaal kosten (b.v. papier en schilderdoek),
– schilderij lijsten,
– kosten inhuur supervisors.
5. Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6.2 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Overige
1. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
2. Beschrijving administratieve organisatie
Naar verwachting zullen de inkomsten vooralsnog uit giften en donaties bestaan. De financiële administratie zal simpel worden gehouden. De bron van de giften en donaties zal worden geregistreerd teneinde de donateurs te informeren over de besteding van de gelden.
De supervisors vragen maandelijks een budget voor de komende maand te besteden bedragen. Het bestuur van de stichting keurt een budget goed. Zonder goedgekeurd budget kunnen er geen verplichtingen worden aangegaan. Wanneer een budget niet geheel gebruikt wordt in de vastgestelde periode dan vervalt dit budget.
Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld. In mei heeft het bestuur van de stichting een vergadering waarin het jaarverslag zal worden vastgesteld. Na vaststelling volgt publicatie op de website.
Overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk geparkeerd op een spaarrekening.
Transacties tot € 1.000,– kan de penningmeester zelfstandig uitvoeren. Voor hogere bedragen zijn altijd 2 bestuursleden nodig.
3. Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.emmakunstatelier.nl .